Ventilation Simulation
Fire Simulation

شبیه سازی به عنوان یکی از ابزارهای توانمند در حوزه مهندسی و مدیریت، قابلیت پیشبینی و بررسی شرایط مختلف را در حالات مفروض ایجاد می نماید. با استفاده از شبیه سازی مناسب، می توان هزینه های مربوط به سعی و خطا و اشکالات احتمالی را تا جای ممکن کاهش داد. در این بخش لینک مطالب مربوط به توانمندی های شرکت آراکو در حوزه شبیه سازی ارائه می گردد.