در این بخش لینک صفحات مربوط در خصوص آموزش تهویه تونل و تهویه صنعتی ارائه می گردد. همچنین لینک مربوط به دانلود فیلم های آموزشی در حوزه تهویه تونل و تهویه صنعتی ارائه خواهد شد.


بخش مربوط به دانلود فیلم آموزشی تهویه صنعتی، تهویه تونل و جت فن طراحی و شبیه سازی تهویه گلخانه


طراحی تهویه زیر گذر با جت فن


شبیه سازی انتقال حرارت CFD در برد الکتریکی - PCB


انواع شبیه سازی قابل انجام در نرم افزار پایرو سیم


سرعت حدی در تهویه تونل


کاربرد انواع جت فن


شبیه سازی خروج اضطراری و آتش و حریق


جت فن قابل تنظیم


مجمع پیارک (استاندار پیارک) PIARC چیست


مکش یا دمش در تهویه صنعتی


جت فن jet fan چیست 


نحوه انتخاب جت فن


انواع فن محوری


روشهای تهویه تونل و زیرگذر


تهویه صنعتی و تهویه موضعی چیست


سرعت حدی هوا در هنگام حریق در تونل 


تهویه معدن